Close

Electricity

33/11 KV Power Sub Station

Ghat

33/11 KV Power Sub Station

Nandprayag

33/11 KV Power Sub Station

Pandukeshwar

33/11KV Power Sub Station

Pokhari

66/33 KV Power Sub Station

Kotiyalsain

66/33 KV Power Sub Station

Joshimath